Venstres landsmøtevedtak er revolusjonerende

Vedtatt på landsmøtet til Venstre 2. april: “Det må være en klar hovedregel at tilbud om behandling og omsorg er basert på fritt og informert samtykke. Vi mener at det bare er rom for unntak i livstruende nødstilfeller der personen åpenbart er ute av stand til å ta en selvstendig avgjørelse.” – https://www.venstre.no/tema/helse-sykehus/tvangsbruk-psykisk-helsevern/

Idag tillater loven tvangsinnleggelse og tvangsbehandling, både på sengepost og poliklinisk, både når det ikke er fare for noe som helst og når det er fare. Og loven tillater tvangsmidler kun ved fare.

For det første, når det gjelder tvangsbehandling og tvangsmidler, Venstre sier tydelig at de nå ikke vil tillate tvangsbehandling når det ikke fare for noe som helst, kun ved livstruende nødstilfeller. De går da ikke langt nok, for tvangsbehandling må heller ikke tillates ved fare. Ved fare må man kun tillate tvangsmidler. Så Venstre går ikke langt nok, de tillater fortsatt tvangsbehandling, ikke kun tvangsmidler. Men Venstre er det første partiet som er representert på Stortinget som går mot tvangsbehandling når det ikke er fare for noe som helst. Det er revolusjonerende.

For det andre, når det gjelder tvangsinnleggelse, Venstre sier tydelig at de nå ikke vil tillate tvangsomsorg når det ikke er fare for noe som helst, kun ved livstruende nødstilfeller. Tvangsinnleggelse er enten behandling eller omsorg, hva ellers skal det være. Kan ikke skjønne annet enn at de da også heller ikke vil tillate tvangsinnleggelse når det ikke er fare for noe som helst, kun ved livstruende tilfeller. De sier ikke det like tydelig, men likevel.

For det tredje, når det gjelder tvang i nødstilfeller, uansett hva slags type tvang, så spiller det ingen rolle om en person verken har såkalt samtykkekompetanse eller på en eller annen måte er ute av stand til å ta selvstendig avgjørelse. Når det er nødstillfeller, så griper man inn uansett, men selvsagt må man etterstrebede å gjøre det på den minst mulig inngripende måten. Så Venstre kunne spart seg for den formuleringen, men de gjorde det nok for å understreke at man så langt som mulig også i slike tilfeller skal prøve å følge pasientens avgjørelse.

At psykiatrien likefullt, uansett hvordan loven formuleres, bryter loven, og vil komme til å bryte loven, er en helt annen problemstilling. Det blir fokus den dagen loven er riktig, hvilken den ikke er idag.

Venstres vedtak er et viktig skritt i riktig retning, et revolusjonerende skritt, som det første partiet som er representert på Stortinget, det første partiet med makt. De går ikke langt nok, men de vil altså iallefall ikke tillate tvangsbehandling mot folk som ikke er til fare for noe som helst. Og de vil heller ikke tillate at det begås tvangsomsorg mot folk som ikke er til fare for noe som helst, og jeg kan ikke skjønne annet enn at det da også gjelder tvangsinnesperring, både i bygning og på rom, altså både tvangsinnleggelse og skjerming, når folk ikke er til fare for noe som helst. At de ikke sier det like tydelig, er en annen sak.

At fortsatt heller ikke Venstre har forstått når det gjelder folk som er til fare, at man heller ikke da skal utsettes for tvangsbehandling, men kun tvangsmidler, er en annen sak – tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling – tvangsbehandling må forbys, uten unntak. At psykiatrien vurderer folk feilaktig til å være til fare, er en annen sak.

Alle skjønner ikke alt samtidig. Venstre har iallefall skjønt noe som ingen andre partier som er representert på Stortinget har skjønt, og det er ikke noe lite, det er revolusjonerende i hvordan man møter folk som ikke er til fare for noe som helst. At heller ikke Venstre ennå har skjønt hvordan man skal møte folk som er til fare, er en annen sak. Men et parti på Stortinget vil også bli det første til å skjønne det, hvorvidt det blir Venstre eller et annet parti, vil bare tiden vise.

Det er Stortinget som har makt til å endre og fjerne lovene. Det var altså et politisk parti med makt og ikke en såkalt faglig organisasjon eller en av deres undergrupper med makt som først skjønte det. En vakker dag vil verden forstå.

Skrevet som kommentar til en kommentar her: https://www.facebook.com/groups/hviteorn/permalink/10154901652401417

Venstre om tvang i psykiatrien: https://www.venstre.no/tema/helse-sykehus/tvangsbruk-psykisk-helsevern/ (vedtatt på Venstres landsmøte i Ålesund den 2. april 2017, altså for snart 5 måneder siden…)

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Katy Perry – Chained To The Rhythm

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Katy Perry – Power

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Tvang kun i livstruende nødstilfeller

Vedtatt på landsmøtet til Venstre 2. april – angående tvang i psykiatrien:

“Det må være en klar hovedregel at tilbud om behandling og omsorg er basert på fritt og informert samtykke. Vi mener at det bare er rom for unntak i livstruende nødstilfeller der personen åpenbart er ute av stand til å ta en selvstendig avgjørelse.”

https://www.venstre.no/tema/helse-sykehus/tvangsbruk-psykisk-helsevern/

Tusen takk. Mine ord blir for små. Tusen takk igjen. Venstre går altså inn for kun å tillate tvang i psykiatrien i livstruende nødstilfeller, så Venstre vil altså ikke bruke tvang når det ikke er fare for noe som helst. Tusen takk igjen, mine ord blir for små, i takknemlighet. Tusen takk igjen.

For øvrig må ordet behandling byttes ut med ordet midler. Altså, behandling må alltid være basert på fritt og informert samtykke, uten unntak. Tvangsmidler er noe annet enn tvangsbehandling. Tvangsbehandling må forbys, uten unntak. En vakker dag vil verden forstå.

Tusen takk igjen. Mine ord er for små, i takknemlighet. Tusen takk igjen.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Medisinfri behandling må tilbys på alle tjenestenivå, gjennom hele behandlingsforløpet

PsykNytt skriver i bloggposten «Legemiddelfri behandling i psykiatrien» at Helsedirektoratets nettside med tips om medisinfri behandling er beregnet på vedlikeholdsbehandling og ikke akuttbehandling.

Min kommentar:

Det må også tilbys medisinfri akuttbehandling. Medisinfri behandling må tilbys på alle tjenestenivå, gjennom hele behandlingsforløpet. Og det må tilbys alle pasienter som selv ønsker det, uten unntak.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Christina Aguilera – So Emotional

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar

Utdannelsesønske må fjernes

Nasjonalt senter for erfaringskompetanse innen psykisk helse søker etter seniorrådgiver, jfr. stillingsannonse (Facebook). Det er veldig bra at senteret øker antall ansatte, men en av de ønskede kvalifikasjonene må fjernes.

“Utdannelse på masternivå” må fjernes fra stillingsannonsen. Det skal ikke være noe som helst favorisert ønske om utdannelse. Det skal heller ikke være noe som helst annet ønske om utdannelse. Ønsket om formelt utdannelsesnivå må fjernes. Uformell utdannelse er såklart også utdannelse. Men verken uformell utdannelse eller formell utdannelse er i nærheten av noe som helst entydig definert kunnskapsnivå innen psykisk helse, verken i erfaringskompetanse eller andre mer eller mindre definerte retninger innen psykisk helse.

Ikke før universiteter og høyskoler har etablert studieretninger i erfaringskompetanse innen psykisk helse, ikke minst også kliniske studieretninger, og også spesialiseringer, kan utdannelsesnivå ønskes – men selv da må det understrekes at dem som ikke har noen som helst formelle studier skal likestilles på alle måter med dem som har formelt studert. Selv om man ikke har avlagt en eneste eksamen, selv om man ikke har hatt et eneste øyeblikk med øynene rettet inn i bøker eller ørene eller annet rettet mot andre som prøver å forklare, så kan man være minst like godt kvalifisert. Uformell utdannelse er såklart også utdannelse.

Men det fins ikke engang entydig definert utdannelse på videregående skolenivå og heller ikke på grunnskolenivå innen psykisk helse. Mennesker er veldig mye mer forskjellige enn det som noen til nå har klart å formulere. Ingen har ennå klart å tilegne seg noe som helst entydig definert kunnskapsnivå om andre menneskers psykiske helse, verken gjennom formell eller uformell utdannelse. At man skjønner noen andre menneskers psykiske helse betyr ikke at man skjønner hvilke menneskers psykiske helse man ikke skjønner. Folk er mye mer forskjellige enn det som noen til nå har klart å beskrive.

Å vurdere andre menneskers kvalifikasjonsnivå innen psykisk helse er fortsatt ikke mulig. Det fins mye mer erfaringskompetanse enn det som blir undervist, kanskje fins det mye mer erfaringskompetanse enn det som noen gang kommer til å bli undervist. Forskjellige mennesker har mye mer forskjellig psykisk helse enn det som noen studieretninger til nå har klart å beskrive, for å si det mildt. Kanskje fins det noen psykiske mekanismer som er så vanlige at alle mennesker har dem, men kanskje fins det også noen psykiske mekanismer som er så sjeldne at ingen andre mennesker har dem. Men ingen har ennå klart å beskrive eventuelle likheter og langt fra forskjellene, for å si det mildt.

Forskjellige menneskers psykiske helse er kanskje så mye forskjellige fra hverandre at det aldri vil la seg beskrive, uansett har iallefall ingen til nå klart det.

Det fins ingen som har kunnskap på verken masternivå eller noe som helst annet formelt definert nivå om andre menneskers psykiske helse, ingen har ennå klart å tilegne seg slike kunnskapsnivå innen psykisk helse, verken gjennom formell eller uformell utdannelse.

Publisert i Uncategorized | Legg igjen en kommentar