Tvang strider mot grunnleggende menneskerettigheter

Utdrag fra debatten i Stortinget mandag 22. mars:

Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget mener at tvang strider mot grunnleggende menneskerettigheter om selvbestemmelse og personlig frihet. Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen sa at det er en viktig debatt som betyr mye for mange mennesker, og som har stor innvirkning på mange menneskers liv. Noen av utsagnene fra de åtte stortingsrepresentantene som deltok i debatten var som følger:
– Det må være et mål å avskaffe tvang. Mange som blir utsatt for tvang, sliter også med det i ettertid. Alvorlig krenkelse av den enkeltes integritet. Det må foretas en kartlegging av konsekvensene av tvang. Svært krenkende. Ikke godt nok dokumentert. Mange får skader, kanskje for resten av livet, som følge av tvang. Mye å gå på når det gjelder forskning. Det handler om tradisjon, kultur og om mangel på kompetanse, men også om at Stortinget ikke fatter nødvendige vedtak. Det er viktig å holde et kontinuerlig trykk i saken om behandlingskriteriet. Menneskerettighetsbrudd. Overgrep.

Utdragene som følger videre her er de utsagnene som talte mest til meg som bidrag til en positiv retning for utviklingen videre. Men min fremstilling her gir ikke et helhetlig bilde av fokuset i debatten i Stortinget mandag 22. mars, ettersom mye tid i debatten ble brukt på fokus på reduksjon av tvang, som altså innebærer at man likefullt er tilhengere av tvangsbruk, og mye tid ble også brukt på helt andre temaer enn tvang.

Men jeg velger altså i denne sammenheng å fremheve de utdragene av debatten som bidrog i positiv retning for utviklingen av saken for meg. Jeg må nok engang understreke at tvang i psykiatrien ikke bare må reduseres, tvang i psykiatrien må stanses og strengt forbys; allmenn nødrettslovgivning vil håndtere faresituasjoner.

Dersom representantenes syn og vektlegging av tvangssaken skal forstås i sin sammenheng, så kan hele referatet leses på Stortingets nettsider.

Utdragene som følger under her er hentet fra Stortingets nettsider: «Møte mandag den 22. mars 2010 kl. 10 (midlertidig)«. Tusen takk for at dere sa det følgende i debatten!

Kari Kjønaas Kjos (FrP) [11:06:40] (ordfører for saken):

 • I dag skal vi behandle Dokument 8:29 S for 2009–2010, om å redusere bruken av tvang i det psykiske helsevesenet, fremmet av Kristelig Folkeparti. Forslagsstillerne tar opp problemstillinger som tvangsmedisinering, kartlegging av konsekvensene ved bruk av tvang (…). Forslagsstillerne peker på at det til enhver tid er ca. 1 000 pasienter inne til tvangsbehandling, og at ca. 1 000 personer utenfor institusjoner blir tvangsmedisinert i året.
 • Komiteen står samlet bak en merknad om at dette bekymrer, da tvang strider mot grunnleggende menneskerettigheter om selvbestemmelse og personlig frihet. Komiteen viser til at bruk av tvang oppleves som krenkende for den enkelte og kan bidra til å svekke tilliten til behandlingsapparatet. (…) Komiteen imøteser en debatt om problemstillingen.

Kari Kjønaas Kjos (FrP):

 • Jeg er glad for denne muligheten til å diskutere bruk av tvang innen det psykiske helsevesen. I den perfekte verden ville ikke tvang skje overhodet. (…) Fremskrittspartiet mener fortsatt at det må være et mål å avskaffe tvang.
 • En som kaller seg Mia, har en blogg hun kaller «Pårørende i psykiatri», hvor hun skriver om sin mor. På hennes blogg fant jeg bl.a. følgende: «Jeg skulle ønske at jeg kunne bli ferdig med dette, med dette «blødende såret» som aldri vil gro. Det er når jeg tenker på hva de gjorde mot mor, de som kalte seg behandlere og spesialister. (…) Det som skjedde med mor under denne behandlingen, var at hun ble helt nedbrudt både psykisk og fysisk. (…) Hvorfor kalte de det sykehus? Hvorfor tok de fra oss moren vår (…)? Det var ikke hun som var noe problem, men behandlerne behandlet det som om det var hun som var det. Hun som aldri hadde gjort en katt fortred ble behandlet med sjokk, reimer, sprøyter og medisiner i store mengder. Jeg håper at året 2010 skal føre til at tvangsmedisinering må bli forbudt. Likeledes at det diskriminerende lovverket på dette feltet må forsvinne og at en får en lovgivning som er i tråd med hva brukerne ønsker, en lovgivning som er human og bygger på menneskerettighetene og som gjelder for alle om vi skulle miste fotfestet og skulle ha behov for å bli tatt hånd om.»
 • Personlig synes jeg det er tøft å bli kontaktet av enkeltmennesker som mener seg utsatt for tvang, noe TV 2 den siste tiden også har satt søkelyset på. Jeg føler meg hjelpeløs og ute av stand til å gi gode svar eller råd.
 • Videre fremmer vi forslag om en kartlegging av konsekvensene ved bruk av tvang.

Wenche Olsen (A) [11:13:51]:

 • Saken som forslagsstillerne her tar opp, er en alvorlig sak. Det er et vanskelig tema, som i aller høyeste grad fortjener at vi har fokus på det.
 • Å bli utsatt for tvang kan oppleves krenkende, og mange sliter med det i ettertid.
 • Derfor er det bra at det nedsettes et lovutvalg. Det ligger et stort ansvar på lovutvalget, som skal vurdere etiske, faglige og rettslige sider av dagens regelverk og praksis innen psykisk helsevern, herunder spørsmål om justering/fjerning av behandlingskriteriet og vilkårene for behandling under tvang. Det er viktig at vi får et klarere regelverk på dette området som sikrer pasientrettighetene.
 • Til slutt vil jeg få si at jeg er takknemlig for alle dem som brenner for denne saken, og som holder meg og andre representanter godt oppdatert både via e-post og andre kontakter. (…)

Sonja Irene Sjøli (H) [11:16:26]:

 • Høyre deler forslagsstillernes bekymring når det gjelder bruk av tvang i psykiatrien.
 • Å bli tvangsbehandlet innebærer en alvorlig krenkelse av den enkeltes integritet (…).
 • Bruk av tvang kan få konsekvenser for (…) forholdet (…) mellom pasient og behandler. Det kan skape angst og utrygghet i en situasjon hvor nettopp det motsatte er avgjørende.
 • Det må også foretas en kartlegging av konsekvensene ved bruk av tvang innen psykisk helsevern.

Geir-Ketil Hansen (SV) [11:21:43]:

 • I denne saken deler komiteen forslagsstillernes bekymring når det gjelder bruk av tvang i det psykiske helsevesenet.
 • Tvang strider mot grunnleggende menneskerettigheter og selvbestemmelse av personlig frihet. Av dem som blir utsatt for tvang, oppleves det som svært krenkende.
 • Jeg ser fram til at Stortinget får anledning til å komme tilbake til denne saken når vi ser om de tiltak som skal iverksettes, får effekt.

Kjersti Toppe (Sp) [11:23:45]:

 • Senterpartiet deler forslagsstillarane si bekymring når det gjeld bruk av tvang i det psykiske helsevernet i Noreg.
 • Sluttrapporten for opptrappingsplanen for psykisk helse slår fast at vi i Noreg dei siste ti åra har hatt ei stor og vellykka kvantitetsmessig utbygging av det psykiske helsetilbodet. Men rapporten slår òg fast at kvaliteten i tenestetilbodet ikkje alltid er like godt sikra, og at bruken av tvang i det psykiske helsevernet ikkje er godt nok dokumentert.
 • Det må derfor vera ei prioritert sak å sikra kvaliteten i den behandlinga som no skjer i det psykiske helevernet.
 • Vi vil òg visa til at Regjeringa har varsla at det vil bli nedsett eit lovutval for å vurdera etiske, faglege og rettslege sider ved dagens regelverk og praksis innanfor psykisk helsevern. Lovutvalet skal òg vurdera behandlingskriteriaog vilkåra for behandling under tvang.

Laila Dåvøy (KrF) [11:28:37]:

 • Den frihet vi alle daglig tar for gitt, er ikke alle forunt, heller ikke i Norge. Det er svært alvorlig, siden det bryter med grunnleggende menneskerettigheter som selvbestemmelse og personlig frihet. Særlig gjelder dette mennesker som behandles med tvang i det psykiske helsevernet.
 • Mange får skader, kanskje for resten av livet, som følge av dette. Det gjør også noe med deres forhold til det psykiske helsevesenet videre. De tør kanskje ikke søke hjelp igjen i frykt for å oppleve nye krenkelser.
 • Jeg vil presisere at noen opplever at tvangsbehandling var riktig for dem, men det kan på forhånd være vanskelig å vite hvordan dette oppleves.
 • Kristelig Folkeparti er utålmodig, vi kan ikke vente år etter år på arbeidsgrupper, utvalg og utredninger. Det gikk faktisk over tre år fra helse- og omsorgskomiteen i 2006 på mitt initiativ ba om en grundig vurdering av behandlingskriteriet, til en arbeidsgruppe våren 2009 la frem et forslag om å sette ned nok et utvalg, et lovutvalg. Etter hva jeg kan se, er dette lovutvalget ennå ikke nedsatt.
 • Kristelig Folkeparti har foreslått at det legges frem en stortingsmelding om bruk av tvang. Så raskt som mulig ønsker vi den. Den bør gi en bred fremstilling av dagens utfordringer, (…), herunder om det er mulig å fjerne behandlingskriteriet. Det er viktig å forankre dette i Stortinget og holde et kontinuerlig trykk i saken om behandlingskriteriet. Det betyr svært mye for mange.
 • Vi foreslår videre at det må foretas en kartlegging av konsekvensene ved bruk av tvang i psykisk helsevern.
 • Vi trenger kunnskap om hvilke pasienter det brukes tvang overfor, og hvorfor.
 • Vi trenger kunnskap om (…) hvordan bruk av tvang påvirker behandlingen, og hvordan den oppleves av pasienter, pårørende og behandlere, og hva som er bedre alternativer enn bruk av tvang.
 • Vi har ennå langt igjen før vi kan si oss tilfreds med det tilbudet psykisk syke mottar.

Trine Skei Grande (V) [11:34:11]:

 • Det er en viktig verdi å ta vare på i samfunnet at man ikke bruker tvang overfor menneskene.
 • Tilbakemeldingene jeg har fått i dag fra både leger og andre da jeg skrev på Facebook at jeg skulle diskutere tvang, er at her er det mye å gå på når det gjelder forskning, og at det er mye å gå på for at forskningen i det hele tatt skal bli brukt; at dette er et felt det ikke forskes mye på, og forskningen som blir gjennomført, blir heller ikke brukt, noe som i hvert fall fører til at veldig mange pårørende har kontaktet meg når det gjelder ny forskning og nye behandlingsmåter (…).

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [11:39:16]:

 • Dette er en interessant og viktig debatt som betyr mye for mange mennesker, og som har stor innvirkning på mange menneskers liv.
 • Å bli utsatt for tvang av helsepersonell eller politi kan, som veldig mange har vært innom i debatten her, være en svært stor tilleggsbelastning for et menneske med psykisk lidelse. Derfor plikter vi å gjøre hva vi kan for å bli bedre på dette området.
 • En behandlingsfilosofi basert på frivillighet skal stå i sentrum for hvordan pasienter blir møtt og ivaretatt.
 • Så til forslaget som er fremmet av representanten Trine Skei Grande på vegne av Venstre. I sammenheng med arbeidet med den nasjonale strategien er det ganske naturlig at man også utarbeider undervisningsmateriell. Det kan være viktig særlig for kompetansen på et vanskelig område og overfor grupper som ikke har så lett for å uttrykke seg selv. Det dreier seg om både demente, psykisk utviklingshemmede og psykisk syke.

Kari Kjønaas Kjos (FrP) [11:44:26]:

 • Synes statsråden det er tilfredsstillende at pårørende må sende brev til henne via stortingsrepresentanter for å bli hørt i saker som gjelder tvang i psykiatrien? Og hva vil statsråden gjøre for at andre skal bli hørt uten å måtte gå fram på samme måte?

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [11:45:20]:

 • Noen ganger er det vanskelig å kommentere saker fordi det vises til en enkeltsak og det ikke uttrykkes hvilken sak det gjelder – naturlig nok – siden vi står i Stortinget.
 • Men generelt vil jeg si at det skal ikke være nødvendig å gå via Stortinget for at vi skal sikre at både forvaltningen, helseforetakene og Helsetilsynet opptrer i henhold til gjeldende regelverk. Når det gjelder hva jeg vil gjøre i denne sammenheng, må jeg si at generelt prøver jeg å styre denne forvaltningen også på en måte som gjør at vi er i pakt med det regelverket vi er satt til å forvalte.

Vigdis Giltun (FrP) [11:50:47]:

 • Bruk av vold innenfor psykisk helse handler om tradisjon, kultur og om mangel på kompetanse. Men det handler også om at man ikke fatter nødvendige vedtak i denne salen.
 • Det har blitt meg fortalt av dem som jobber på sykehjemmene, at de må kaste seg over en person for å gi beroligende sprøyte, det er mye tvangsmedisinering, og det lager veldig mye uro på avdelingene.

Laila Dåvøy (KrF) [11:53:58]:

 • Så har jeg bare lyst til å gå inn på ett område til, som også står nedfelt i innstillingen fra komiteen, nettopp dette med at ikke minst innenfor psykisk helsevern brytes menneskerettighetene. Mange mennesker føler at de blir utsatt for menneskerettighetsbrudd når det blir brukt tvang.
 • Det jeg kunne tenke meg å spørre statsråden om – nå er det jo mulig at hun ikke er forberedt på å svare på det – er om hun i det arbeidet som nå pågår videre i departementet, kunne tenke seg å se det som skjer innenfor psykisk helse, også i et menneskerettighetsperspektiv.
 • Jeg finner mange av de overgrepene, som jeg vil kalle det for, som pasienter opplever innenfor psykisk helsevern, veldig alvorlig, og jeg tror faktisk de også har overslag til brudd på menneskerettighetene. Vi har ikke i Norge sett dette så mye i relasjon til det. Hvis statsråden kunne si et par ord om det, hadde det vært positivt. Ellers kan jeg jo selvfølgelig ta det opp på annen måte, for det er et viktig spørsmål.

Statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen [11:56:05]:

 • Jeg ser det som helt naturlig at dette menneskerettighetsperspektivet blir brakt inn. Det er jo ikke noe nytt, det er faktisk et tilbakevendende tema når det gjelder bruk av tvang. Så det er helt naturlig at det også blir sett på i denne sammenheng.

President, Øyvind Korsberg: Flere har ikke bedt om ordet (…).

~ o ~

Les hele referatet på Stortingets nettsider: «Møte mandag den 22. mars 2010 kl. 10 (midlertidig)«.

Se opptak av hele debatten på Stortingets Nett-TV: «Videoarkiv – Storting mandag den 22. mars 2010, kl. 10:00» (Debatten om tvang i psykiatrien er sak nr. 2, som starter etter 70 minutter).

Jan Olaf Ellefsen – https://janolaf.wordpress.com/
Medlem i KrF – www.krf.no – og We Shall Overcome – www.wso.no

~ o ~

Psykisk helsevernloven må fjernes! Psykiatrisk tvangsvirksomhet må strengt forbys!

Dette innlegget ble publisert i Uncategorized. Bokmerk permalenken.

4 svar til Tvang strider mot grunnleggende menneskerettigheter

 1. Tusen takk Jan Olaf for at du refererer fra Stortingsdebatten om tvang. Jeg har lagt ut lenke til Ettertid fra min blogg nå. Ser ingen grunn til å skrive om dette selv. Du har gjort en så grundig jobb, og det tar tid å jobbe så godt som du har gjort med dette.
  La oss håpe at lovutvalget snart kommer igang med å jobbe!

 2. Det er fint å se at det jeg har skrevet på bloggen min kommer med i stortingsdebatten om tvang.
  Jeg har bestemt meg for at den beste måten jeg kan hedre hennes minne på, er ved å gjøre kjent hennes tragiske skjebne i psykiatrien og de uhyggelige konsekvenser det fikk for hennes barn.
  Tid for endring er overmoden. Lovutvalget må i gang straks.

 3. Tilbaketråkk: Dokumentasjonssenter for krenkelser og overgrep påført av psykiatrien | Ettertid

 4. Tilbaketråkk: Stortingspresidenten foreslår at ny nasjonal institusjon for menneskerettigheter legges under Stortinget | Ettertid

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s